Årsberetninger

Referat af generalforsamling i BMF den 6.marts 2014

 

 1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstillede at Ulrik Tingstrup valgtes som dirigent og Thorkild Krejberg som referent. Dette blev godkendt.

 1. Godkendelse af dagsorden

Ulrik fastslog at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, men at den omdelte dagsorden skulle rettes, så den kom i overensstemmelse med lovene (rigtig rækkefølge af pkt. 6 og 7 og kontingentfastlæggelse for 2015, ikke 2014). Dette skete.

 1. Valg af stemmetællere

Jørgen og Jonas blev valgt

 1. Bestyrelsens beretning

Miasser forelagde bestyrelsen beretning om aktiviteterne i 2013.

Vi havde været aktive i forbindelse med fredsmarchen ”Vi tager gaderne i Skovlunde tilbage” rettet mod den ufred der havde hersket i området. Vi havde bidraget med indslag i den internationale café ved musikfestivalen i august, og vi havde været med til at arrangere et mangfoldigt vælgermøde i på Hedegårdsskolen for at højne de etniske minoriteters deltagelse ved kommunalvalget i november.

Derudover havde vi holdt en række egen arrangementer i Baghuset: En tunesisk eftermiddag i april hvor KFUM-spejderne i Østerhøj-Måløv præsenterede deres samarbejde med en tunesisk venskabsgruppe, et grundlovsarrangement med debatoplæg ved Musa Kekec og Serdal Benli, en camerounsk aften i september med indslag om landets historie og kultur og spisning af camerounsk mad, og endelig fejrede vi FN-dagen i oktober ved et arrangement om Palæstina med Mogens Lykketoft som oplægsholder.

Endelig havde vi afholdt det traditionelle fredslysarrangement den sidste fredag i november hvor biblioteksdelen af arrangementet nu havde fået en mere central rolle med musikalsk indslag og borgmestertænding af juletræet. Som sædvanligt bevægede vi os derefter til Kirkepladsen hvor borgmesteren tændte byens juletræ, og afsluttede i Ballerup Kirke hvor sognepræsten modtog fredslyset og holdt en kort andagt om fred og forsoning.

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.

 1. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår

Thorkild forelagde det af revisorerne godkendte regnskab. Det afveg en del fra det budget der blev godkendt i 2013, men sådan at lavere entreindtægter og baromsætning modsvares af lavere udgifter til madindkøb med mere. Alt i alt gav året et overskud på godt 2.000,- kr. hvilket var meget tilfredsstillende.

Regnskabet blev taget til efterretning.

 1. Fastlæggelse af arbejdsprogram

Miasser forelagde bestyrelsens planer for det kommende år. Den 3. maj kl. 14-17 afholder vi et arrangement i Baghuset sammen med mavedanserforeningen. Planen for et grundlovsarrangement den 5/6 er, at det skal være en velkomst til nye statsborgere i Ballerup Kommune. Vi har derudover Baghuset den 21.september (hvor vi overvejer et græsk arrangement) og den 24. oktober (hvor vi på en eller anden måde vil markere FN-dagen). Derudover vil vi fortsætte traditionen med et fredslysarrangement den sidste fredag i november, igen i år med udgangspunkt i et arrangement på biblioteket. Vi har allerede aftalt med musikgruppen der bidrog i 2013, at de også vil deltage i år.

Miasser nævnte herudover at hun som repræsentant for BMF var inviteret til at holde et oplæg i Vestkirkens ældreklub tirsdag den 29. april (kl. 14-16).

Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger blev programmet godkendt, og det blev overladt til den kommende bestyrelse at foretage den nærmere konkretisering af det.

 1. Vedtagelse af budget for det indeværende år

Thorkild forelagde et forslag til budget for 2014 der først og fremmest tog udgangspunkt i regnskabet for 2013. Der regnedes med indtægter på 11.000 kr. og udgifter på 12.000. At der således budgetteredes med et underskud, hang sammen med en ny udgiftspost, husleje for foreningens stamlokale. I kraft af den konsolidering af økonomien der var sket gennem de sidste to år, vurderedes det ikke som et problem.

Budgettet blev herefter vedtaget.

 1. Fastlæggelse af kontingent for 2015

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

 1. Behandling af indkomne forslag

Thorkild forelagde bestyrelsens ændringsforslag til foreningens love der først og fremmest drejede sig om antallet af bestyrelsesmedlemmer og antallet af suppleanter, men derudover også indeholdt mindre justeringer, fx af lovenes bestemmelser om generalforsamlingens dagsorden.

I løbet af diskussionen tilrettedes ændringsforslaget, hvorefter forslaget blev vedtaget.

Lovene som de nu ser ud, gengives nedenfor.

 1. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen

I kraft af lovændringen begrænsede antallet der skulle vælges, sig til 3. På valg var Anja Hansen og Agnes Mati Njombua. Anja ønskede ikke genvalg, og Mati var ikke til stede og havde ikke meddelt hvorvidt hun ønskede genvalg. Der var herefter kun to kandidater til de tre poster, nemlig Sabrah Møller og Mustafa Deveci, der således var valgt. Bestyrelsen bemyndigedes til at supplere sig med et yderligere medlem.

 1. Valg af 4 suppleanter

I kraft af lovændringen begrænsede antallet der skulle vælges, sig til 2. Resultatet blev at Anja og Birte Kramhøft valgtes.

 1. Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter

Jørgen Terstrup og Niels Bentzen. I kraft af lovændringen skulle der kun vælges en suppleant. Det blev Susan Wohlenberg.

 1. Evt.

Intet til behandling under dette punkt.

Vedtægter

Navn og hjemsted
§ 1: Foreningens navn er Ballerup Multikulturelle forening.
stk. 1: Foreningen er hjemmehørende i Ballerup Kommune.

Formål
§ 2: Foreningen er en selvejende non profit forening. Den er et forum for alle de borgere, der har lyst til fællesskab og til at engagere sig i at gøre integrationen i kommunen endnu bedre. Formålet kan for eksempel opnås gennem tilbagevendende aktiviteter af forskellig art: kulturelle arrangementer for børn, unge, familier eller ældre, debataftener, konferencer osv.
Medlemskab, udmeldelse og eksklusion
§ 3: Alle, både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, som ønsker at støtte foreningen i disse bestræbelser, kan optages som medlemmer. Medlemskabet forudsætter, at man betaler det gældende kontingent.
§ 4: Udmeldelse sker pr. brev eller e-mail til formanden, sekretæren eller kassereren.
§ 5: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, såfremt de udtaler sig uberettiget på vegne af foreningen, indgår økonomisk bindende aftaler uden bestyrelsens samtykke eller på anden måde demonstrerer ikke at stå inde for foreningens formål.
stk. 1 Et således ekskluderet medlem har ret til at få prøvet eksklusionen ved førstkommende generalforsamling.


Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen

§ 6: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
stk. 1: Generalforsamlingen afholdes ordinært i marts.
stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen, med foreløbig dagsorden, skal være medlemmerne i hænde med mindst 2ugers varsel.
§ 7: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra formanden
5. Fastlæggelse af arbejdsprogram
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
7. Vedtagelse af budget for det indeværende år
8. Fastsættelse af kontingent for næste år
9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. ændringsforslag til vedtægterne.
10. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
11. Valg af 2 suppleanter
12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
13. Eventuelt
stk. 1: Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 og 9 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage førgeneralforsamlingen.
Stk.2: Opstilling til bestyrelse og suppleanter kan ske på mødet, evt. ved skriftlig fuldmagt.
stk. 3: Forslag, der behandles under punkt 13, kan ikke vedtages på generalforsamlingen, men kan bringes tilvejledende afstemning. En vejledende afstemning er ikke forpligtigende for bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 8: Bestyrelsen kan når som helst beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Desuden skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 % af medlemmerne kræver det og samtidig angiver hvad de ønsker behandlet på mødet.
Stk. 1: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter at kravet er blevet fremsat,og den afholdes senest 6 uger efter det oprindelige krav.
stk. 2: Dagsordenen omfatter altid som minimum punkterne 1, 2, 3, 9 og 13 fra den ordinære generalforsamlingsdagsorden som beskrevet under § 7.

Stemmeret, valgbarhed og afstemningsregler
§ 9: Stemmeret på ovennævnte generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen, der er personligt fremmødt, og som har betalt kontingent for det indeværende år.
stk. 1: Ét medlemskab giver én stemme. Således har husstandsmedlemskaber og foreningsmedlemskaber kun énstemme, uanset hvor mange personer medlemskabet omfatter.
§ 10: Alle afstemninger foretages med stemmetællere. Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det.
stk. 1: Personvalg: Den eller de personer der opnår flest stemmer vinder valget. Er der til en post stemmelighedmellem kandidaterne, foretages en ny afstemning omfattende de opstillede, der opnåede lige mange stemmer.
Er der stadig stemmelighed foretages der lodtrækning mellem de opstillede med højest antal stemmer efteranden afstemningsrunde.
stk.2: Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal.
stk.3: Andre afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages omstemning, og er der stadigstemmelighed er forslaget forkastet.

Bestyrelsen
§ 11: Bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derudover kan et medlem udpeges af Integrationsrådet i Ballerup Kommune.

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og har det overordnede ansvar for Ballerup Multikulturelle forening
stk. 1: De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en toårig periode, således at halvdelen er på valg hvert andet år.
stk. 2: Der vælges derudover hvert år 2 suppleanter, der indkaldes til bestyrelsesmøder.

stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen medformand, næstformand, sekretær og kasserer.
stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesmødet er indkaldt med en uges varsel, og når mindst 3bestyrelsesmedlemmer (inkl. suppleanter) er til stede.
stk. 5: Bestyrelsens beslutninger noteres og er offentlig tilgængelige.
stk. 6: Formand og kasserer er ansvarlig for medlemsoplysninger.
§ 12: Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller af næstformand og kasserer i
fællesskab.

Regnskabet
§ 13: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
stk. 1: Kontingentåret svarer til regnskabsåret.
stk. 2: Foreningens regnskab føres af kassereren, og fremlægges på generalforsamlingen, revideret af foreningensrevisorer.
stk. 3: Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser, og intet medlem kan få del i foreningens aktiver.
§14: Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende år til forelæggelse på generalforsamlingen.
§ 15: Kassereren skal være personligt myndig.

Elektronisk post
§ 16: Alle meddelelser til medlemmerne udsendes elektronisk medmindre et medlem skriftligt har ønsket at modtage meddelelser på papir.

Vedtægtsændring og opløsning
§ 17: Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 18: Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
stk. 1: Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere almennyttige foreninger efternærmere bestemmelse ved den sidste af de nævnte generalforsamlinger.
§ 19: Disse ændrede vedtægter træder i kraft staks efter generalforsamlingen.
Således vedtaget d. 6. marts 2014.

 

Referat af  generalforsamlingen den 7. marts 2013 i Baghuset
Til stede fra bestyrelsen var: Formand Farjam Davani, kasserer Thorkild Krejberg, sekretær Anja Hansen samt Miasser Hawwa, Agnes Mati Njombua og Marie-Louise Ringgaard. Den ene revisor Niels Bentzen samt en del af foreningens medlemmer var også mødt op.

1) Valg af dirigent og referent.  Ulrik Tingstrup blev valgt som dirigent og Anja Hansen som referent. Ulrik Tingstrup konstaterede, at generalforsamlingen var blevet lovligt varslet, da indkaldelsen elektronisk var sendt en måned før, og kravet var to uger.

2) Godkendelse af dagsordenen. Der var ingen indvendinger mod den.

3) Valg af stemmetællere. Punktet blev udskudt indtil videre.

4) Bestyrelsens beretning. I 2012 blev der holdt 10 bestyrelsesmøder. Desuden havde man haft 5 arrangementer i Baghuset samt det efterhånden traditionsrige Fredslysarrangement i november. Grundlovsdagen blev markeret for femte gang. Det mest succesrige arrangement i Baghuset var Afrikansk/Camerounsk aften, som samlede fuldt hus i april. I september blev der holdt Græsk aften og i oktober Hyggeaften med Mizgin, som sang og spillede på saz. Fredslysarrangementet samlede mange mennesker, som med borgmester Jesper Würtzen i spidsen gik med lys i hånden til juletræstændingen og videre til Ballerup Kirke. I kirken medvirkede også en syrer, som læste bibelske tekster om fred på arabisk.

5) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2012. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som blev uddelt til forsamlingen. Den økonomiske situation var blevet forbedret ved  sparsommelighed og ved at priserne var blevet sat lidt op. Årets resultat var 2.930 kr. og beholdningen på 6.265 kr. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

6) Vedtagelse af budget for 2013. Kassereren fremhævede, at budgettet var en frihåndstegning, men sådan at indtægterne og udgifterne ville balancere. Der var forudsat cirka samme aktivitetsniveau, men større udgifter til oplægsholdere. Budgettet blev godkendt.

7) Fastlæggelse af arbejdsprogram. BMF arrangerer sammen med Skovlunde Kirkes Menighedsråd  fakkeltoget d. 15.3. startende fra Skovlunde kirkeplads kl. 17. Anledningen er bandeuro i Skovlunde. Følgende kulturelle aktiviteter er planlagt: Tunesisk eftermiddag d. 21/4,  Grundlovsmøde d. 5/6, Camerounsk aften d. 14/9, FN-dag d. 24/10, hvor programmet endnu ikke er klarlagt samt Fredslyset fra Betlehem d. 29/11. Muligvis vil BMF også holde vælgermøder
p.g.a kommunalvalget og valget til Integrationsrådet. Planerne blev godkendt..

8) Fastlæggelse af kontingent for 2014. Der bliver ingen ændringer: 100 kr. for enkeltmedlemmer, 160 kr. for husstandsmedlemmer og 350 kr. for foreninger.

9) Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

10) Valg af 6 medlemmer til bestyrelsen. Thorkild Krejberg, Miasser Hawwa og Marie Louise
Ringgaard var på valg og blev genvalgt. Farjam Davani var ikke på valg, men fortalte, at han
ønskede at fratræde som ordinært bestyrelsesmedlem. Derfor var der nu 3 vakante pladser i
bestyrelsen. Der var kun to kandidater Linda Kabagema og Zeliha Titrek, som begge blev valgt.
Da det hver gang er svært at få besat alle posterne, var der nogle, som mente, at bestyrelsen til
næste generalforsamling skulle lave et forslag om nedsættelse af antallet.

11) Valg af suppleanter. Der var to kandidater: Farjam Davani og Musa Kekec, som begge blev
valgt.

12)Valg af revisor. Da man ikke havde haft kontakt til BMF´s ene revisor Jørgen Terstrup, blev
kun Niels Bentzen  genvalgt. Ingen meldte sig som revisorsuppleanter.

13) Evt. Man diskuterede nærmere baggrunden for bandeuro i Skovlunde og fakkeltoget d. 15.3.

Ref.  Anja Hansen
Godkendt af dirigent Ulrik Tingstrup

 

Referat af ordinær generalforsamling den 1. marts 2012 i Baghuset

Til stede fra bestyrelsen var: Farjam Davani (formand), Sandra Marjanovic (næstformand), Agnes Mati Njombua (kasserer), Anja Hansen (sekretær), Thorkild Krejberg, Marie-Louise Ringgaard samt suppleanterne Handan Arikan og Miasser Hawwa. Den ene revisor Jørgen Terstrup var også til stede. Desuden var der en del BMF medlemmer.

1) Valg af dirigent og referent. Birte Kramhøft blev valgt til dirigent og Anja Hansen til referent. 2) Dagsordenen blev godkendt. Desuden konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt

indkaldt. 3) Valg af stemmetællere. Punktet blev udskudt, indtil der måske viste sig behov for det. 4) Beretning fra formanden. Farjam Davani gennemgik sin skriftlige beretning for 2011, hvoraf det

fremgik, at der udover 10 bestyrelsesmøder var blevet afholdt seks åbne arrangementer: Persisk kulturaften, Generalforsamling efterfulgt af arkitekt Claus Tversteds beretning om sit ophold i Kina, multikulturelt grundlovsarrangement, Anatolsk aften, Halloween for børn og Fredslysarrangementet. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5)   Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet. Den afgående kasserer, som havde lavet regnskabet, var ikke til stede. Revisorerne havde påtegnet regnskabet:Ved revisionsmødet var bilagene ikke til stede. Disse vil blive fremlagt ved generalforsamlingen”. Bilagene blev ikke fremlagt til generalforsamlingen, som dog tog regnskabet til efterretning med den bemærkning, at bestyrelsen pålægges at skaffe og gennemgå de manglende bilag.

6)   Vedtagelse af budgettet. Den nye kasserer Agnes Mati Njombua havde ikke kunnet lave budgettet p.g.a, at hun endnu ikke havde haft adgang til foreningens netbank. Men hun sagde, at budgettet ville blive lavet efter de samme retningslinjer som sidste år. Forsamlingen pegede dog på, at BMF sidste år havde haft et underskud på -3.332 kr. Formanden svarede, at bestyrelsen sidste år med vilje havde lavet dyrere arrangementer med bedre mad, men at bestyrelsen i år ville sørge for at formulere et budget, som balancerede. Forsamlingen tog forklaringen til efterretning.

7)   Fastlæggelse af arbejdsprogram. Det næste arrangement bliver Afrikansk aften med spisning og danseopvisning og fællesdans d. 20. april. Der vil også blive holdt et grundlovsarrangement som de forrige år. Formanden sagde, at BMF gerne ville nå flere unge, som Halloween arrangementet var et eksempel på, men der var endnu ikke planlagt noget konkret. Der blev fremlagt ønske om, at bestyrelsen skulle samarbejde med Dansk Røde Kors i Ballerup, som har en aktiv integrationsgruppe. Bestyrelsen blev også opfordret at søge § 18 midler, som den havde gjort før. Forsamlingen udtrykte tillid til bestyrelsens planer.

8)   Fastlæggelse af kontingent for 2013. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, mens der i forsamlingen var ønsker om forhøjet kontingent. Generalforsamlingen pålagde således bestyrelsen at tage kontingentet op i december 2012 med bemyndigelse til at forhøje det, hvis økonomien ikke var blevet forbedret.

9) Behandling af indkomne forslag. Der var var ikke kommet noget. 10) Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. Farjam Davani og Anja Hansen blev genvalgt. Der var nyvalg til Agnes Mati Njombua, mens det ikke var muligt at få besat en fjerde plads. 11) Valg af 4 suppleanter. Der blev valgt 3 suppleanter: Handan Arikan, Cecilia Chambo og Miasser Hawwa. 12) Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter. Der var genvalg til Niels Bentzen og Jørgen Terstrup. Der blev ikke valgt nogen suppleanter. 13) Evt. Intet

Referent Anja Hansen

Godkendt af dirigent Birte Kramhøft

Formandens beretning til generalforsamlingen den 1. marts 2012

BMF´s bestyrelse holdt i det forgangne år 10 bestyrelsesmøder. Følgende er en kort gennemgang af de åbne arrangementer i 2011.

Den 10. februar inviterede vi til Persisk Kulturaften. Aftenens program bød på foredrag og film, persiske smagsprøver og persisk musik.  En Iransk kunstner udstillede nogle af sine malerier. Det var persisk stemning, og der duftede af safran, jasmin i Baghuset den aften. Det blev en dejlig aften med ca 60 deltagere.

Vi holdt vores generalforsamling d. 23.3. og bagefter fortalte arkitekt Claus Tversted om sit møde med Kina. Han var udstationeret i 8 måneder i Shanghai under opførelsen af den danske pavillon til EXPO 2010. Der kom mange ukendte ansigter til foredragsdelen.

På grundlovsdagen inviterede vi til multikulturelt grundlovsmøde med spisning, taler og fællessang. Talerne blev holdt af Nahid Riazi og Daniel Donoso, der talte om, hvad demokrati og frihed betød for dem. Nahid kæmper for kvindernes rettigheder i Danmark og i Mellemøsten. Sidste år vakte det opsigt, da hun nægtede at modtage Integrationsministeriets pris som ”Årets nydanske medarbejder”. Daniel er byrådsmedlem for SF i Høje Taastrup. Til sidst sang vi både danske, arabiske, kurdiske og iranske sange.

Den 7. september inviterede vi folk til at føle varmen og glæden i den anatolske kultur. Efter optræden af piger i nationaldragter blev publikum inviteret med i dansen. Aftenen bød også på en spændende buffet.

BMF holdt den 30. oktober en uhyggelig Halloween aften for over 30 børn. Aftenen bød på en kort fortælling om historien bag Halloween. Derudover var der konkurrence om bedste græskar-udskæring samt om bedste udklædning.

Den 25. november modtog BMF for sjette gang Fredslyset fra Betlehem.  Fredslyset er et symbol for håbet om fred og forsoning. Vi mødtes som sædvanlig ved Ballerup Bibliotek og gik i en samlet flok til Kirketorvet, hvor borgmesteren modtog Fredslyset og tændte byens juletræ. Bagefter modtog sognepræst Inge Meibom  Fredslyset og tændte med flammen kirkelysene. Liya Eldhose, som kommer fra Kerala i Indien, sang i kirken på sit modersmål malayalam.

Farjam Davani

Årsregnskab 2011 PDF

Årsberetning 2010

Bestyrelsen har i det forgangne år holdt 11 bestyrelsesmøder foruden andre arrangementer. Det overordnede formål med aktiviteterne har været at gøre møde mellem mennesker med forskellig kulturel og religiøs baggrund muligt. Vi omtaler i det følgende årets aktiviteter enkeltvis, og årsberetningen kan fungere som en slags fælles hukommelse for både nye initiativer og fastholdelse af gamle, succesfulde tiltag. Søndag den 28. februar inviterede vi til debat, hygge og fællessang i Baghuset med overskriften ”Har Ballerup mangfoldigt kulturliv?” Der bor ca 85 forskellige nationaliteter i vor by, men afspejles det i kulturtilbud? Vi inviterede også indvandrerforeninger, men der kom ingen repræsentanter til vores møde. Således kan man konstatere, at formålet med mødet: at få samarbejde og kontakt med etniske foreninger, mislykkedes. Torsdag den 25. marts afholdt vi generalforsamling med spisning før mødet. Ingen gik sultne hjem, da vi havde rigeligt med dejlige pizzaer og velsmagende salat fra Esperia. Vi fik et nyt bestyrelsesmedlem, Farjam Davani, som bestyrelsen senere valgte som formand.

Vi havde intet grundlovsmøde, da vi ikke havde fået reservation på Baghuset, men i stedet for afholdt vi søndag den 13. juni en sommerfest med sang og dans fra Balkan med folklore ensemble ”Kitka”, og det blev et meget vellykket arrangement. Der var lovet balkanmad, men i stedet for blev det pizzaer fra Esperia, som heller ikke var så dårligt.

I september-oktober satte vi fokus på Palæstina-spørgsmålet med en plancheudstilling om Østjerusalem, først tre uger på Måløv Bibliotek og derefter på Skovlunde Bibliotek. Den 9. september holdt journalist Fathi el-Abed på Måløv Bibliotek et oplæg om situationen i Palæstina og viste filmen ”Muren” af Jørgen Flindt Petersen. Der var som sædvanlig livlig debat.

Den 26. september havde vi arrangeret en tur til Frilandsmuseet med Marie-Louise Ringgaard fra bestyrelsen som guide. Temaet var ” Fra landsbyfællesskab til andelsbevægelse”. Det var også ”Håndværkets dag”, hvor der var gang i aktiviteterne i Andelsbyen. Der var skuffende få deltagere. Det var vist nok lidt for tidligt for nogle at møde kl.10 søndag morgen på stationen.

Den 30. september inviterede vi til politikertræf ”Indvandrere i lokalpolitik” i Baghuset. Mødet var ramt af afbud: Jaleh Tavakoli (Enhedslisten) var syg, og Lone Yalcinkaya (V) fra Gladsaxe havde et ekstraordinært byrådsmøde. Derfor havde vi kun to oplægsholdere: Miasser Hawwa (SF) fra Ballerup og Bayram Yüksel, socialdemokrat fra Ishøj. De fortalte om deres baggrund, og hvorfor de havde valgt at arbejde i kommunalpolitik og for lige dét parti. Det var et lille, intimt møde med god stemning og livlig spørgelyst.

Den 21. oktober var rapperen Ali Sufi på besøg i Baghuset. Det var skolernes efterårsferie, og målgruppen var unge, men mødet var åbent for alle. Ali kom i sin tid til Danmark som uledsaget flygtningebarn. Han laver ikke bare underholdning, men prøver at bruge musikken til at skabe social forandring. Mange unge, specielt med mellemøstlig baggrund, føler at deres liv er ”fucked up”, men Ali vil med sin musik sende et budskab om, at der findes en udvej. Man skal turde drømme. Uden drømme er man intet. Alis motto er ”Tag ansvar for dit liv”. BMF fik tilskud fra kommunens Frivillighedsråds § 18-midler.

Den 26. november modtog BMF for femte gang Fredslyset fra Betlehem. Det er tændt ved den evige flamme i Fødselsgrotten. Det er et symbol for håbet om fred og forsoning. Mange trodsede snevejret og gik fra Biblioteket med tændte flagermuslygter og gravlys til juletræet på Kirketorvet, hvor borgmesteren modtog Fredslyset. Bagefter gik vi ind i Ballerup Kirke, hvor sognepræst Inge Meibom modtog Fredslyset og med flammen tændte kirkelysene. Ballerup Kirkes Børne-og Ungdomskor sang under andagten. Der var stor tilslutning ,  kirken var fyldt til bristepunktet.

I april-juni instruerede bestyrelsesmedlem Zeliha Titrek i kurdisk folkedans, hvilket samlede 7-10 deltagere.

I efteråret tilbød korleder Bente Hanke at instruere et multietnisk kor, som skulle have mødt 4-5 gange i efteråret og måske have fortsat efter nytår. Men det løb ud i sandet, da der ingen interesse var fra nydanskere.

Vores arrangementer er altid blevet omtalt i ”Kig&Lyt”, mens Ballerup Bladet ikke altid har fundet plads til omtale. Men det skal nævnes, at Ballerup Bladet den 4. maj havde et stort anlagt interview med vores nye formand Farjam Davani. Han sagde bl.a: ”Ballerup Multikulturelle Forening er en af de vigtigste foreninger i Ballerup… Foreningen er for alle – uanset parti, uanset om man er kristen, muslim, ateist eller noget andet. Uanset om ens familie altid har boet her, eller om man lige har slået rod her i Ballerup.”

Vores økonomi er baseret på medlemskontingenter og entréindtægter. Men som det allerede er nævnt, fik vi 3.000 kr. fra Frivillighedsrådet, og de blev brugt til betaling af Ali Sufis honorar. Vi har 6 foreningsmedlemmer, og det er vi meget glade for, for via dem får flere kendskab til vores arrangementer.

Vi håber, at der på generalforsamlingen melder sig nye kræfter, som er villige til at yde en solid arbejdsindsats i integrationens tjeneste. For at foreningen bliver mere synlig, har vi også brug for én, som er kyndig i hjemmesider. Vores hjemmeside har desværre ligget nærmest i brak på grund af manglende kompetence blandt bestyrelsens nuværende medlemmer.

PDF

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling d. 25. marts 2009 i Baghuset

Til stede fra bestyrelsen var: Handan Arikan (formand), Otto Gerling (kasserer), Anja
Hansen (sekretær),Yasemin Göncü (Integrationsrådets repræsentant), Jens Ohlsson,
Marie-Louise Ringgaard, Zeliha Titrek og suppleanten Miasser Hawwa samt
revisorerne Niels Bentzen og Jørgen Terstrup. Desuden var en del BMF medlemmer til
stede.

1) Valg af dirigent og referent. Thorkild Krejberg blev valgt til dirigent og Anja Hansen til
referent.

2) Dagsordenen blev godkendt.

3) Valg af stemmetællere. Punktet blev udskudt, indtil der viste sig behov for det.

4) Beretning fra bestyrelsen. Beretningen, som blev udsendt i forbindelse med indkaldelsen til
generalforsamlingen, blev gennemgået. Den blev enstemmigt godkendt.

5) Fremlæggelse af regnskabet. Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, som er
vedhæftet dette referat. Regnskabet blev også godkendt af forsamlingen.

6) Vedtagelse af budgettet. Kassereren fremhævede, at da man ikke havde fastlagt
årsprogrammet, kunne man ikke lave et budget. Men foreningen havde et rimeligt råderum,
da kassebeholdningen ved årets start var 5940 kr. Forsamlingen havde ingen indvendinger.

7) Fastlæggelse af arbejdsprogram. Der er planlagt Sommerfest d. 13. juni med Balkanmad
og – dans med dansergruppen ”Kitka” samt Fredslyset fra Betlehem d. 26.11. Arrangement
med titlen ”Indvandrere i lokalpolitik”er blevet udskudt til efteråret, og den nye bestyrelse
kan arbejde videre og fastsætte datoen. BMF har Baghuset til disposition d. 30.9. og d.21.10.

Desuden kan BMF låne lokaler fra Skovlunde kirke eller Vestkirken, som det er sket
tidligere. Bestyrelsen er også lydhør over for forslag fra medlemmerne.

8) Fastlæggelse af kontingent for 2011. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, som blev
godkendt af forsamlingen.

9) Behandling af indkomne forslag. Der var ingen fra medlemmerne, men ét fra bestyrelsen
om vedtægtsændringer, som blev godkendt af forsamlingen. De nye vedtægter er vedhæftet
dette referat.

10) Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. Anja Hansen og Jens Ohlsson blev genvalgt som også
Zeliha Titrek, der efter fornyet overvejelse lod sig genvælge. Der var nyvalg til Farjam
Davani.

11) Valg af 4 suppleanter. Der blev valgt 3 suppleanter: Sabahat Cilgin, Miasser Hawwa og
Tove Mogensen.

12) Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter. Der var genvalg til Niels Bentzen og Jørgen
Terstrup. Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

13) Evt. Jens Ohlsson præsenterede foreningens nye hjemmeside: www.bmf-multikultur.dk, som
er under opbygning.

Referent Anja Hansen

Godkendt af Thorkild Krejberg, dirigent

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *