Vedtægter

 

Navn og hjemsted
§ 1: Foreningens navn er Ballerup Multikulturelle forening.
stk. 1: Foreningen er hjemmehørende i Ballerup Kommune.

Formål
§ 2: Foreningen er en selvejende non profit forening. Den er et forum for alle de borgere, der har lyst til fællesskab og til at engagere sig i at gøre integrationen i kommunen endnu bedre. Formålet kan for eksempel opnås gennem tilbagevendende aktiviteter af forskellig art: kulturelle arrangementer for børn, unge, familier eller ældre, debataftener, konferencer osv.


Medlemskab, udmeldelse og eksklusion
§ 3: Alle, både enkeltpersoner, foreninger og virksomheder, som ønsker at støtte foreningen i disse bestræbelser, kan optages som medlemmer. Medlemskabet forudsætter, at man betaler det gældende kontingent.
§ 4: Udmeldelse sker pr. brev eller e-mail til formanden, sekretæren eller kassereren.
§ 5: Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, såfremt de udtaler sig uberettiget på vegne af foreningen, indgår økonomisk bindende aftaler uden bestyrelsens samtykke eller på anden måde demonstrerer ikke at stå inde for foreningens formål.
stk. 1 Et således ekskluderet medlem har ret til at få prøvet eksklusionen ved førstkommende generalforsamling.


Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen
§ 6: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
stk. 1: Generalforsamlingen afholdes ordinært i marts.
stk. 2: Indkaldelse til generalforsamlingen, med foreløbig dagsorden, skal være medlemmerne i hænde med mindst 2ugers varsel.
§ 7: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning fra formanden
5. Fastlæggelse af arbejdsprogram
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår
7. Vedtagelse af budget for det indeværende år
8. Fastsættelse af kontingent for næste år
9. Behandling af indkomne forslag, herunder evt. ændringsforslag til vedtægterne.
10. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
11. Valg af 2 suppleanter
12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
13. Eventuelt
stk. 1: Forslag der ønskes behandlet under punkt 6 og 9 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage førgeneralforsamlingen.
Stk.2: Opstilling til bestyrelse og suppleanter kan ske på mødet, evt. ved skriftlig fuldmagt.
stk. 3: Forslag, der behandles under punkt 13, kan ikke vedtages på generalforsamlingen, men kan bringes tilvejledende afstemning. En vejledende afstemning er ikke forpligtigende for bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling
§ 8: Bestyrelsen kan når som helst beslutte at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Desuden skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 20 % af medlemmerne kræver det og samtidig angiver hvad de ønsker behandlet på mødet.
Stk. 1: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter at kravet er blevet fremsat,og den afholdes senest 6 uger efter det oprindelige krav.
stk. 2: Dagsordenen omfatter altid som minimum punkterne 1, 2, 3, 9 og 13 fra den ordinære generalforsamlingsdagsorden som beskrevet under § 7.

Stemmeret, valgbarhed og afstemningsregler
§ 9: Stemmeret på ovennævnte generalforsamlinger har ethvert medlem af foreningen, der er personligt fremmødt, og som har betalt kontingent for det indeværende år.
stk. 1: Ét medlemskab giver én stemme. Således har husstandsmedlemskaber og foreningsmedlemskaber kun énstemme, uanset hvor mange personer medlemskabet omfatter.
§ 10: Alle afstemninger foretages med stemmetællere. Afstemninger skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem ønsker det.
stk. 1: Personvalg: Den eller de personer der opnår flest stemmer vinder valget. Er der til en post stemmelighedmellem kandidaterne, foretages en ny afstemning omfattende de opstillede, der opnåede lige mange stemmer.
Er der stadig stemmelighed foretages der lodtrækning mellem de opstillede med højest antal stemmer efteranden afstemningsrunde.
stk.2: Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal.
stk.3: Andre afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages omstemning, og er der stadigstemmelighed er forslaget forkastet.

Bestyrelsen
§ 11: Bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derudover kan et medlem udpeges af Integrationsrådet i Ballerup Kommune.

Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og har det overordnede ansvar for Ballerup Multikulturelle forening
stk. 1: De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for en toårig periode, således at halvdelen er på valg hvert andet år.
stk. 2: Der vælges derudover hvert år 2 suppleanter, der indkaldes til bestyrelsesmøder.

stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen medformand, næstformand, sekretær og kasserer.
stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesmødet er indkaldt med en uges varsel, og når mindst 3bestyrelsesmedlemmer (inkl. suppleanter) er til stede.
stk. 5: Bestyrelsens beslutninger noteres og er offentlig tilgængelige.
stk. 6: Formand og kasserer er ansvarlig for medlemsoplysninger.
§ 12: Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller af næstformand og kasserer i
fællesskab.

Regnskabet
§ 13: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
stk. 1: Kontingentåret svarer til regnskabsåret.
stk. 2: Foreningens regnskab føres af kassereren, og fremlægges på generalforsamlingen, revideret af foreningensrevisorer.
stk. 3: Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser, og intet medlem kan få del i foreningens aktiver.
§14: Bestyrelsen udarbejder et budget for det kommende år til forelæggelse på generalforsamlingen.
§ 15: Kassereren skal være personligt myndig.

Elektronisk post
§ 16: Alle meddelelser til medlemmerne udsendes elektronisk medmindre et medlem skriftligt har ønsket at modtage meddelelser på papir.

Vedtægtsændring og opløsning
§ 17: Forslag til vedtægtsændringer kan kun behandles på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
§ 18: Opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
stk. 1: Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver en eller flere almennyttige foreninger efternærmere bestemmelse ved den sidste af de nævnte generalforsamlinger.
§ 19: Disse ændrede vedtægter træder i kraft staks efter generalforsamlingen.
Således vedtaget d. 6. marts 2014.